No pot pretendre parlar en nom del conjunt del país sense reprendre l’Espai de Diàleg

Publicat el 21/10/2019
Miquel Iceta a Quim Torra


Miquel Iceta demana a Torra per carta que reprengui la feina de l'Espai de diàleg per "assegurar que el contingut de futurs contactes seus amb el president del govern d’Espanya correspongui a un sentiment majoritàri de catalans i catalanes":

Molt Honorable President de la Generalitat

Palau de la Generalitat

Plaça de Sant Jaume

BARCELONA

 

Barcelona, 20 d’octubre de 2019

Molt Honorable senyor President,

Els esdeveniments d’aquestes darreres jornades, ens els que dissortadament s’han barrejat legítimes i pacífiques manifestacions de la llibertat d’expressió amb incidents incívics protagonitzats per sectors violents, em porten a traslladar-li, en nom del grup parlamentari que presideixo, algunes consideracions que estimo rellevants.

Primer, considero del tot obligat que, com a president de la Generalitat condemni i contribueixi a l’aïllament de qualsevol actuació violenta que desfiguri el contingut cívic de les protestes, pertorbi la tranquil.litat ciutadana, dificulti l’exercici dels drets dels i de les que no participin de les protestes, promogui estralls en el patrimoni col.lectiu o malmeti la imatge exterior del nostre país.

Vostè, com a president de la Generalitat i precisament perquè en diverses ocasions s’ha caracteritzat per donar suport als sectors més radicals de l’independentisme, està especialment obligat a marcar una línia clara que separi les legítimes i pacífiques formes de discrepància, de qualsevol actitud incívica i violenta. No n’hi ha prou amb dir que aquestes actituds no el representen, o que no representen el moviment independentista, cal que les condemni expressament, de forma contundent i que les repeteixi tants cops quan calgui, fins que cessin els aldarulls violents que malmeten la imatge cívica del nostre país.

Segon, considero que és el seu deure manifestar ple suport als esforços dels Mossos d’Esquadra, la Policia nacional i la Guàrdia civil en la seva tasca de garantir la seguretat ciutadana i el lliure i pacífic exercici dels drets de tots, sigui quina sigui la seva opinió o ideologia.

A vostè li correspon per llei l’exercici del comandament suprem del Cos dels Mossos d’Esquadra i, per tant, el Cos té dret a rebre el màxim suport de la Presidència de la Generalitat en l’exercici de les seves crucials funcions de garantia de la seguretat i els drets de tots. No és sobrer assenyalar que en les darreres jornades han resultat ferits 288 professionals de la seguretat (153 Mossos d’Esquadra, 134 Policies nacionals i un membre de la guàrdia urbana).

La relació de ferits desacredita les acusacions genèriques de manca de proporcionalitat de l’actuació policial i posa de manifest la imperiosa necessitat de mostrar el suport total del govern als diversos cossos policials que han actuat de forma ben coordinada i que ja han rebut expressions de suport per part del president del govern d’Espanya, del Ministre de l’Interior i del mateix conseller d’Interior. Unes expressions de suport que contrasten amb la tibiesa de les seves manifestacions que, recordem-ho, exerceix el suprem comandament del Cos. El Departament d’Interior té protocols i instruments que han de permetre corregir qualsevol actuació inadequada que s’hagués pogut produir.

Tercer, hem conegut a través dels mitjans de comunicació la seva petició d’entrevista al president del govern d’Espanya per reprendre el diàleg polític. Una petició que contrasta amb les declaracions fetes per vostè mateix a Prada de Conflent, en les que qualificava la present etapa política com de “confrontació”. Per assegurar que el contingut de futurs contactes seus amb el president del govern d’Espanya correspongui a un sentiment majoritari dels catalans i les catalanes, considerem imprescindible que abans que es produeixin aquestes converses vostè mantingui reunions amb els presidents dels grups polítics presents al Parlament de Catalunya o reprengui la feina de l’Espai de Diàleg, presidit per vostè i integrat pels presidents dels grups parlamentaris, creat a instàncies del propi Parlament, que porta tants mesos paralitzat per manca d’iniciativa seva de convocar-lo. Sense aquesta feina prèvia vostè no podrà pretendre parlar en nom del conjunt del país. Voldríem evitar que es reproduís el penós episodi de la darrera sessió parlamentària en la que vostè va formular una proposta política que ni tan sols havia compartit amb les forces polítiques que formen part del govern que vostè presideix.

Espero que consideri útils aquestes consideracions fetes sempre des del respecte a la institució de la Generalitat i com a contribució sincera al progrés i benestar del nostre país.

Atentament,

Miquel Iceta i Llorens

President del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

 

VERSIÓ EN CASTELLÀ

Molt Honorable President de la Generalitat

Palau de la Generalitat

Plaça de Sant Jaume

BARCELONA

 

Barcelona, 20 de octubre de 2019

Muy Honorable señor President,

Los sucesos de estas últimas jornadas, en los que desgraciadamente se han mezclado legítimas y pacíficas manifestaciones de libertad de expresión con incidentes incívicos protagonizados por sectores violentos, me llevan a trasladarle en nombre del grupo parlamentario que presido, algunas consideraciones que creo relevantes. Primero, considero del todo obligado que, como presidente de la Generalitat, condene y contribuya al aislamiento de cualquier actuación violenta que desfigure el contenido cívico de las protestas, perturbe la tranquilidad ciudadana, dificulte el ejercicio de los derechos de los y las que no participan en las protestas, promueva estragos en el patrimonio colectivo o malmeta la imagen exterior de nuestro país.

Usted, como presidente de la Generalitat y precisamente porque en varias ocasiones se ha caracterizado por dar apoyo a los sectores más radicales del independentismo, está especialmente obligado a marcar una línea clara que separe las legítimas y pacificas formas de discrepancia, de cualquier actitud incívica y violenta. No basta con decir que estas actitudes no le representan, o que no representan al movimiento independentista, es necesario que las condene expresamente, de forma contundente y que lo repita tantas veces como haga falta, hasta que cesen los disturbios violentos que dañan la imagen cívica de nuestro país. Segundo, considero que es su deber manifestar pleno apoyo a los esfuerzos de Mossos d’Esquadra, Policía nacional y Guardia civil en su tarea de garantizar la seguridad ciudadana y el libre y pacifico ejercicio de los derechos de todos, sea cual sea su opinión o ideología.

A usted le corresponde por ley el ejercicio del mando supremo del Cuerpo de Mossos d’Esquadra, y, por lo tanto, el Cuerpo tiene derecho a recibir el máximo apoyo de la Presidencia de la Generalitat en el ejercicio de sus cruciales funciones de garantía de la seguridad y los derechos de todos. Hay que señalar que en las últimas jornadas han resultado heridos 288 profesionales de la seguridad (153 Mossos d’Esquadra, 134 Policías nacionales y un miembro de la guardia urbana).

La relación de heridos desacredita las acusaciones genéricas de falta de proporcionalidad de la actuación policial y pone de manifiesto la imperiosa necesidad de mostrar el apoyo total del gobierno a los diferentes cuerpos policiales que han actuado de forma bien coordinada y que ya han recibido expresiones de apoyo por parte del presidente del gobierno de España, del Ministro de Interior y del mismo Conseller d’Interior. Unas expresiones de apoyo que contrastan con la tibieza de sus manifestaciones cuando, recordemos, ejerce el supremo mando del Cuerpo. El Departamento de Interior tiene protocolos e instrumentos que han de permitir corregir cualquier actuación inadecuada que se haya podido producir.

Tercero, hemos conocido a través de los medios de comunicación su petición de entrevista al presidente del gobierno de España para reemprender el diálogo político. Una petición que contrasta con las declaraciones hechas por usted mismo en Prada de Conflent, en las que calificaba la presente etapa política como de “confrontación”. Para garantizar que el contenido de futuros contactos suyos con el presidente del gobierno de España corresponda a un sentimiento mayoritario de los catalanes y catalanas, consideramos imprescindible que antes de que se produzcan estas conversaciones usted mantenga reuniones con los presidentes de los grupos políticos presentes en el Parlament de Catalunya, o reanude el trabajo del Espacio de Diálogo, presidido por usted e integrado por los presidentes de los grupos parlamentarios, creado a instancias del propio Parlament, que lleva tantos meses paralizado por falta de iniciativa suya de convocarlo. Sin este trabajo previo usted no podrá pretender hablar en nombre del conjunto del país. Querríamos evitar que se reprodujera el penoso episodio de la última sesión parlamentaria en la que usted formuló una propuesta política que no había ni compartido con las fuerzas políticas que forman parte del gobierno que usted preside.

Espero que considere útiles estas consideraciones hechas siempre desde el respeto a la institución de la Generalitat y como una contribución sincera al progreso y bienestar de nuestro país.

Atentamente,

Miquel Iceta i Llorens